หุ้นประเภทใดบ้าง

 

หุ้นของบริษัทสามารถเป็นสามัญและเป็นที่ต้องการ กต่างกันที่เกี่ยวข้องกับสองสิทธิหลัก—การออกเสียงลงคะแนนและได้รับเงินปันผล

กต่างกัน ประเภทที่พบมากที่สุดของหุ้น ะชุมผูถ้ือหุ้นเสมอแต่ไม่รับประกันเงินปันผลในการประชุมผูถ้ือหุ้นการออกเสียงลงคะแนนใน

สิทธิพิเศษ พวกเขามีจำนวนเงินที่กำหนดไว้ของเงินปันผล-ตัวอย่างเช่นร้อยละของกำไรของบริษัทฯ เจ้าของของพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่พวกเข

บางครั้งมีหุ้นบุริมสิทธิประเภทพิเศษ:

สิทธิพิเศษที่ไม่ได้ลงคะแนน ละสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินในสถานที่แรกแต่พวกเขาไม่อนุญาตให้มีการออกเสียงลง

สิทธิพิเศษ นไขการจ่ายเงินปันผลและความเป็นไปได้ของการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อ งเช่นเจ้าของหุ้นดังกล่าวอาจมีโอกาสที่จะลงคะแนนเสียงที่ได้รับลำดับความสำคัญในการ กฎบัตรอาจประกอบด้วยสิทธิอื่นๆที่บริษัทต้องการให้เจ้าของของพวกเขา.

มันขึ้นอยู่กับชนิดของหุ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของของพวกเขาจะได้รับเงินปันผลและในสิ่งที่จำ ของผลกำไรของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลครั้งแรกของทั้งหมดก็จะถูกกระจายในหมู่เจ้าของ เงินปันผลคงที่มีให้สำหรับพวกเขา-จำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงหรือร้อยละของมูลค่าที่ระบุ เจ้าของหุ้นที่ไม่ออกเสียงที่ต้องการมีส่วนร่วมในการออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่

ที่สองในบรรทัดสำหรับการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเจ้าของหุ้นบุริมสิทธิมาตรฐาน นผลในหุ้นเหล่านี้อาจจะเท่ากับจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงหรือร้อยละของมูลค่าที่ระบุขอ แต่ส่วนใหญ่มักจะถูกกำหนดให้เป็นร้อยละของกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปีหารด้วยจำนวน ขั้นตอนการคำนวณเงินปันผลมักจะกำหนดไว้ในกฎบัตร งคะแนนในกรณีการจ่ายเงินปันผล ะชุมครั้งต่อไปที่พวกเขาได้รับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในประเด็นทั้งหมด

หนึ่งบริษัทร่วมหุ้นอาจมีหลายประเภทของหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหุ้นที่มีสิทธิพิเศษ กฎบัตรของบริษัทฯอย่างชัดเจนควรระบุคำสั่งของการจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของของพวก ดังนั้นก่อนที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิควรศึกษากฎบัตรของบริษัทร่วมหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหวังเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันต่อผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

หลังจากที่มีการกระจายเงินปันผล,การชำระเงินจะทำกับทุกประเภทของผู้ถือหุ้นของบริษัท

About the author